Avaluar la qualitat competencial d'una activitat per millorar-la

En aquesta activitat avaluarem la qualitat, des de el punt de vista de les metodologies docents actives, d'alguns enunciats de projectes i activitats usats en diverses famílies professionals. Per cada activitat usarem la següent Rubrica qualitat ABP.xlsx

per valorar-la i si s'escau, proposar alternatives per millorar-la.

Pla d'actuació:

  1. Ens agruparem en equips heterogenis (diverses famílies professionals) de 3-4 docents.
  2. La valoració serà consensuada.
  3. Si un equip té mancances de coneixements pràctics relatius a l'activitat que valora, podrà consultar puntualment a experts d'altres equips només en els aspectes rellevants (Rigurositat acadèmica (assoliment de RAs) i Competència real. Distancia entre empresa i aprenentatge mínima.)
  4. Cada equip nomenarà un coordinador/a i un/a secretari/a.
  5. La coordinació s'encarrega de donar la paraula a cada membre de l'equip i moderar el debat.

El/la secretari/a prendrà nota de la valoració de l'equip i de les propostes de millora, i exposarà aquestes conclusions.

Els enunciats els teniu en aquesta carpeta: Mostra de projectes  


Enunciats