Instruments d'avaluació de la capacitat treball en equip

Com podem avaluar la capacitat de treballar en equip? Com sempre que volem avaluar alguna capacitat, primer necessitem tenir clars alguns indicadors objectius que ens permetin, en observar-los, avaluar el seu grau d'assoliment. Així doncs, definim aquests indicadors.

Indicadors objectius de que es treball en equip

Els següents indicadors s'han pres de la Presentació sobre treballar en equip, i no és pas una llista exhaustiva, si no una proposta:

A) Sessió inicial:

  1. S'han repartit els rols a cada membre de l'equip, i cada membre té clar el rol que li pertoca i les tasques associades.

B) En cada sessió de treball:

  1. A l'inici de la sessió tot l’equip es reuneix, veu en quina fase del projecte es troben, planifiquen els objectius de la sessió i les tasques per aconseguir-los, i les reparteixen.
  2. Cada membre coneix les tasques encomanades, i les realitza, en grup o individualment.
  3. Cada membre sap quin és l’estat actual del projecte i el que estan fent els seus companys d'equip.
  4. Cada membre sap quin és el seu rol, i realitza les funcions que li pertoquen

C) En acabar el projecte:

  1. L'alumnat s'autoavalúa (individual i d'equip) i utilitza l'autoavaluació i la avaluació del professorat i resta de la classe per reflexionar individualment sobre el treball en equip

Em podríem afegir més, però ho deixarem com a tasca per vosaltres. El que caldrà ara és definir graus d'assoliment de cada indicador (la qual cosa ens permetrà organitzar-los en rúbriques) i definir els instruments d'avaluació que usarem per observar-los. De nou, el que ve a continuació són propostes que pretenen ser útils pel professorat novell en aprenentatge cooperatiu-treball en equip, però el més recomanable és reflexionar sobre tot el que aquí exposem, pensar per un mateix tot plegat, i experimentar-ho a l'aula.

Instruments d'avaluació per la capacitat treball en equip

Per recollir informació relativa als indicadors que hem proposat, alguns instruments poden ser:

  • Observació i/o interacció directa: el professorat passeja per la classe observant com es reuneixen i treballen els grups, i va anotant aspectes relatius als indicadors; a amés a més pot interactuar amb el grup, fent preguntes directes a membres, com ara "que estàs fent ara mateix?", "per què ho estàs fent?" "estàs tenint dificultats en las tasca assignada?", "saps que estan fent els teus companys?". Les anotacions poden anar a un quadern de camp o directament a les rúbriques d'avaluació del treball en equip.
  • Elaboració d'actes de reunions: podem demanar als equips que facin un acta de cada reunió de cada sessió, i en aquesta acta, que seguirà un model prefixat per nosaltres, com per exemple aquest Model d'acta per les reunions dels equips , que avaluarem amb una rúbrica, i ens servirà per fer un seguiment de la qualitat de les reunions d'equip.
  • Qüestionaris d'autoavaluació: podem passar-lis qüestionaris d'avaluació formadora, que poden ser anònims o no, on cada membre de l'equip valori la seva tasca en el sí de l'equip i també la del seus companys i de l'equip en conjunt. Servirà com a element de auto-reflexió i també com a indicador de progrés pel professorat, que podrà decidir sobre la marxa si cal introduir algun canvi o reforçar la seva funció com a tutor del projecte.
  • Elaboració d'un portafolis digital: cada membre de l'equip tindrà actualitzat permanentment un document digital on informa del seu procés d'aprenentatge individual: projectes realitzats, equips dels que ha format part en aquests projectes i amb quins rols, tasques realitzades en cada projecte, evidencies d'aquestes tasques, reflexió  personal i auto-avaluació ... Addicionalment, es pot demanar un portafolis d'equip, on consten: nom (nick) de l'equip, components, dades del projecte (identificació, durada, ...), actes de les reunions periòdiques, planificació i diari de treball, etc.

Tenint els indicadors de realització, i escollint quins instruments d'avaluació usarem, estem preparats per dissenyar les rúbriques.


Darrera modificació: Monday, 14 January 2019, 19:42